Daily Archives: February 26, 2015

Biskup Athanasius Schneider: Walka z Nowym Gnostycyzmem

Bishop-Athanasius-Schneider

Od redakcji VeriCatholici.org Następujący artykuł jest własnym tłumaczeniem artykułu opublikowanego przez wydawcę OnePeterFive.com, wraz z całą zawartością. Oryginał w języku angielskim znajduje się pod tym odnośnikiem.

+ + +

Przypis redakcji: Po jego zdecydowanych słowach w wywiadzie udzielonym Polonia Christiana nawiązującego do pierwszej części Nadzwyczajnego Synodu na temat małżeństwa i rodziny, postanowiliśmy zasięgnąć porady Biskupa Athanasiusa Schneidera na temat konkretnych działań jakie katolicy mogą podjąć w czasie zamieszania w Kościele. W szczególności poprosiliśmy o radę jak wierni mogą przeciwdziałać heterodoksji i przeciwstawić się błędom (a przynajmniej niejasnościom), które wydają się być wprowadzane przez najwyższych dostojników Kościoła. Choć jego wskazówki są krótkie, to jednak głęboko przemyślane, i wytyczają nam dużo zadań jakie są do wykonania. W związku ze zbliżającym się synodem za niecałe osiem miesięcy, nie możemy trwonić więcej czasu.

 

To smutna prawda, że ​​jesteśmy w czasie wielkiego kryzysu w Kościele. Bóg jednak jest z nami. Zapytano mnie, co mogą zrobić wierni, aby zwalczać błędy rozpowszechniane w Kościele. Chciałbym odpowiedzieć podając następujące sugestie:

Musimy tworzyć grupy prawdziwych katolików pośród uczonych, rodzin i duchownych, którzy będą rozpowszechniać odważnie pełną prawdę katolicką, zwłaszcza o nauczaniu Kościoła na temat rodziny, porządku naturalnego i przykazań Bożych.

Aby osiągnąć powyższy cel musimy korzystać z wszystkich zasobów, które oferuje nam współczesny świat. Nie popadajmy w bezczynność, oczekując, że media rozpowszechnią wiadomości za nas. Nie oczekujmy aby każdy ks. proboszcz głosił je z ambony. Powinniśmy opanować korzystanie z nowych form mediów, które umożliwią nam przekazywanie Ewangelii i nauczania naszej Świętej Matki – Kościoła. Powinniśmy szerzyć nasze orędzie w Internecie poprzez publikowanie go na stronach internetowych, blogach i mediach społecznościowych.

Ponadto, nie możemy zapominać o współpracy z naszymi braćmi katolikami angażując się w bardziej tradycyjne sposoby przekazu. Powinniśmy organizować konferencje i sympozja na poziomie naukowym oraz na podstawie ich treści wydawać publikacje, dokumenty i książki, które będą punktem odniesienia dla poszerzenia naszej dyskusji.

Powinniśmy również utworzyć ruch rodzin katolickich, “domowych kościołów”, celem dawania świadectwa, obrony i głoszenia integralnej wiary i nauczania o rodzinie, małżeństwie i porządku naturalnym.

W tym niebezpiecznym dla nas czasie , musimy być odważni w demaskowaniu prawdziwie gnostyckiego i rewolucyjnego charakteru “planu Kaspera”, poprzez wykazywanie ciągłości doktryny Bożej o małżeństwie w nauczaniu i praktyce w ciągu dwóch tysięcy lat historii naszego Kościoła. Powinniśmy zainspirować wiernych przykładem świętych małżonków, rodzin, dzieci i młodzieży. W pierwszej kolejności należy pokazać prawdziwe piękno powołania do życia w małżeństwie, rodzinie, a w drugiej do życia w stanie bezżennym w czystości i wierności. Z drugiej strony, musimy wykazywać zewnętrzną brzydotę, brak prawdziwego szczęścia i schizofrenię w życiu godzącym w naturalny porządek ustanowiony przez Boga.

Aby dać nadzieję tym, którzy przeżywają trudności, ważne jest abyśmy ukazywali przykłady katolików pokutujących z czasów przeszłych i teraźniejszych. Tych którzy porzucili życie w grzechu cudzołóstwa, rozwodu, lub sodomii.

Aby przeciwstawić się błędom obecnie rozpowszechnianym, prawowici małżonkowie katoliccy, rodziny i osoby samotne powinny pisać do papieża, do biskupów i do właściwych dykasterii Kurii Rzymskiej, celem denuncjacji heretyckich, bliskich herezji i gnostyckich poglądów osób duchownych i wydarzeń promowanych przez osoby duchowne lub wspólnoty według wspomnianej agendy.

Powyższe środki służą nauczaniu i formacji. Jednak walka, którą toczymy jest z czymś więcej aniżeli tylko z ignorancją. Jest to walka przeciw zwierzchnością i władzom. Nie odniesiemy sukcesu jeśli nie zorganizujemy wielkiej narodowej i międzynarodowej sieci modlitewnej poprzez adorację eucharystyczną, pielgrzymki, uroczyste Msze Święte, błagalne i pokutne procesje z motywami przewodnimi, takimi jak “Świętość rodziny i małżeństwa”, “Powołanie do czystości”, “Piękno i szczęście życia w czystości”, “O naśladowaniu Chrystusa w życiu rodzinnym” i “Ekspiacja za grzechy przeciwko rodzinie i małżeństwu.”

Może najbardziej podstawowym obowiązkiem jest oddanie się przez nas żarliwej modlitwie, aby Bóg dał swemu Kościołowi świętych biskupów i świętych papieży. Taka modlitwa powinna być praktykowana zwłaszcza przez dzieci, ponieważ modlitwa niewinnych przenika niebiosa, jak żadna inna.

Leave a comment

Filed under Polski

Episcopul Athanasius Schneider: Lupta împotriva noului gnosticism

Bishop-Athanasius-Schneider

Notă Veri Catholici: În cele ce urmează redăm, în traducere proprie în limba română, un articol publicat inițial pe site-ul OnePeterFive.com. Originalul în limba engleză poate fi accesat aici.

+ + +

Nota editorului: În urma publicării interviului Episcopului Schneider cu Polonia Christiana, în care acesta vorbește, în termeni fermi și fără echivoc, despre Sinodul Episcopilor pe tema familiei din 2014, am luat contact cu Excelența Sa, rugându-l să ne ofere câteva sfaturi despre posibilele acțiuni concrete pe care credincioșii catolici le-ar putea întreprinde, în această perioadă de restriște prin care trece Biserica Catolică. Concret, am solicitat sfatul Excelenței Sale despre modul în care credincioșii ar trebui să se opună heterodoxiei și să abordeze erorile (sau, cel puțin, confuzia) care par să emaneze din gura unor prelați care fac parte din cele mai înalte eșaloane ale Bisericii. Cu toată brevitatea lor, sfaturile episcopului sunt foarte bine gândite, iar punerea lor în aplicare presupune o muncă asiduă. La doar opt luni câte ne mai despart de deschiderea lucrărilor următoarei sesiuni a Sinodului, nu ne rămâne deloc timp de pierdut.

 

Tristul adevăr este că, în vremurile noastre, Biserica trece printr-o criză majoră. Dar Dumnezeu este cu noi. M-ați întrebat cum ar putea lupta credincioșii împotriva erorilor care sunt răspândite astăzi în Biserică. Aș dori să vă răspund cu câteva sugestii:

Trebuie să creăm grupuri de adevărați catolici, de învățați, de familii și de membri ai clerului, care să răspândească cu curaj învățătura integrală despre adevărul Bisericii Catolice, cu precădere cea despre familie, despre natura [creației] și despre poruncile lui Dumnezeu.

Pentru a atinge acest țel, trebie să facem uz de toate resursele pe care ni le oferă lumea. Nimic nu ne silește să așteptăm ca mass media să disemineze acest mesaj. Nimic nu ne silește să așteptăm ca fiecare pastor să propovăduisacă de la amvon aceste adevăruri. Trebuie să adoptăm formulele oferite de noile medii [de comunicare], care ne permit să propovăduim Sfânta Evanghelie și învățăturile Sfintei noastre Mame, Biserica. Trebuie să transmitem acest mesaj prin internet, să-l publicăm pe site-urile noastre web, pe blogurile noastre și pe rețelele de socializare.

În același timp, nu trebuie nici să neglijăm să-i abordăm pe frații noștri catolici pe căi tradiționale. Trebuie să organizăm conferințe și simpozioane de nivel academic. Trebuie să ne folosim de acestea pentru a produce publicații, articole și cărți care să servească drept lucrări de referință, precum și pentru a lărgi discuțiile pe aceste teme.

De asemenea, trebuie să înființăm o mișcare a familiilor, a “bisericilor domestice”, care să dea mărturie și să propovăduiască credința integrală și doctrina despre familie, căsătorie și ordinea naturală.

În aceste vremuri periculoase, trebuie să avem curajul să punem în lumină caracterul evident gnostic și revoluționar al “agendei Kasper”, demonstrând în același timp continuitatea doctrinei divine despre căsătorie și modul în care a fost ea transpusă în practică de-a lungul celor două mii de ani de existență a Bisericii. Trebuie să-i inspirăm pe credincioși cu exemplele unor soți sfinți, ale unor familii sfinte și cu cele ale unor copii și adolescenți sfinți. Pe de o parte, trebuie să demonstrăm frumusețea căsătoriei, a vieții de familie și a vieții de celibatar în castitate și fidelitate. Pe de altă parte, trebuie să subliniem evidenta urâțenie, nefericire și schizofrenie a vieții trăite contrar ordinii stabilite de Dumnezeu.

Pentru a le putea da speranță celor care întâmpină dificultăți, este important să oferim exemplele unor catolici smeriți, din trecut și din prezent. Exemplul unora care s-au căit și care au abandonat o viață de adulter, divorț, sau sodomie.

Pentru a aborda erorile actualmente în curs de răspândire în Biserică, adevărații soți, adevăratele familii și persoane celibatare trebuie să-i scrie Papei, să le scrie episcopilor lor și să scrie Dicasteriilor competente ale Curiei Romane, aducându-le la cunoștință declarațiile eretice, semi-eretice sau gnostice venite din partea unor clerici, precum și desfășurarea unor manifestări care se încadrează pe această linie, organizate de membri ai clerului sau de grupuri de clerici.

Toate cele de mai sus reprezintă mijloace de educație și formare. Dar lupta în care ne-am angajat nu este îndreptată doar împotriva ignoranței, ci împotriva stăpânirilor și puterilor. Nu putem fi victorioși în lipsa unei rețele internaționale de rugăciune, al cărei scop este acela de organiza adorații euharistice, pelerinaje, Sfinte Liturghii solemne, procesiuni de mijlocire și de penitență, cu teme ca “Sfințenia familiei și căsătoriei”, “Chemarea la castitate”, “Frumusețea și fericirea unei vieți caste”, “Imitațiunea lui Cristos în viața de familie” și “Ispășirea păcatelor împotriva familiei și căsătoriei”.

Dar, poate mai mult decât orice, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu cu fervoare, pentru ca El să-i dăruiască Bisericii Lui episcopi și Papi sfinți. O astfel de rugăciune ar trebui spusă mai ales de către copii, căci nicio altă rugăciune nu penetrează cerul ca rugăciunea celor nevinovați.

 

Leave a comment

Filed under Română

Weihbishof Athanasius Schneider: Der Kampf gegen den neuen Gnostizismus

Bishop-Athanasius-Schneider

Anmerkung (Veri Catholici): Unsere eigene Deutsche Übersetzung des gesamten OnePeterFive-Beitrags folgt. Das englishe Original findet man hier.

+ + +

Anmerkung der Redaktion: Nach Erscheinen seines scharf formulierten Interviews mit Polonia Christiana über den ersten Teil der Familiensynode, baten wir Weihbischof Athanasius Schneider um seinen Rat hinsichtlich konkreter Maßnahmen, die Katholiken während dieser Zeit innerkirchlicher Aufruhr ergreifen können. Wir fragten ausdrücklich nach Mitteln, die den Gläubigen zur Verfügung stehen, um Heterodoxie zu bekämpfen und sich mit den Irrtümern (oder zumindest Verschleierungen) auseinanderzusetzen, die in letzter Zeit anscheinend von höchstrangigen Prälaten der katholischen Kirche geäußert wurden. Sein Rat ist zwar kurz, aber tief durchdacht und sieht eine ganze Menge Arbeit vor. Da die nächste Sitzung der Synode nur noch acht Monate entfernt ist, dürfen wir keine Zeit verschwenden.

 

Die traurige Wahrheit ist, dass wir in einer Zeit großer innerkirchlicher Krise leben. Gott is aber mit uns. Auf Ihre Frage nach den Irrtümer, die innerhalb der Kirche verbreitet werden, sowie den Mitteln für deren Bekämpfung, die den Gläubigen zur Verfügung stehen, darf ich mit einigen Vorschlägen antworten:

Wir müssen Gruppen von wahren Katholiken – von Gelehrten, Familien und Geistlichen – bilden, die die katholische Wahrheit und vor allem die Kirchenlehre über die Familie, die Natur [der Schöpfung] und die Gebote Gottes mutig verbreiten sollen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir von allen Ressourcen Gebrauch machen, die uns die Welt zur Verfügung stellt. Wir brauchen nicht darauf warten, dass die Medien diese Botschaft verbreiten. Wir brauchen nicht darauf warten, dass diese Wahrheiten von jedem individuellen Pastor von der Kanzel gepredigt werden. Wir sollen von den Neuen Medien Gebrauch machen, die uns erlauben, das Evangelium und die Lehre unserer heiligen Mutter, die Kirche, zu verbreiten. Wir sollen unsere Botschaft über das Internet, mittels unserer Webseiten, Blogs und “Social Media” verbreiten.

Dabei dürfen wir jedoch nicht versäumen, mit anderen Katholiken auch auf traditioneller Weise ins Gespräch zu kommen. Wir sollen Konferenzen und Symposien auf hohem akademischem Niveau organisieren. Diese Veranstaltungen können als Ausgangspunkt für Publikationen, Artikeln und Bücher dienen, die man als Nachschlagewerke und auch als Mittel zur Erweiterung dieser Diskussion nutzen kann.

Darüber hinaus sollen wir eine katholische Familienbewegung, eine Bewegung der “Hauskirchen” gründen, die sich damit befassen soll, den Gesamtglauben und die Kirchenlehre über die Familie und Ehe zu bezeugen, zu verteidigen und zu verbreiten.

In diesem gefährlichen Zeitalter müssen wir voller Mut den eindeutig gnostischen und revolutionären Charakter der “Kasper-Agenda” ans Licht bringen. Außerdem müssen wir die Kontinuität der von Gott empfangenen Kirchenlehre über die Ehe und ihre praktische Umsetzung im Laufe der 2000 Jahre langen Kirchengeschichte demonstrieren. Wir sollen Beispiele von heiligen Eheleuten, Familien, Kinder und Jugendliche geben, die die Gläubige beseelen sollen. Einerseits müssen wir die wahre Schönheit des ehelichen Lebens, der Familie und des Lebens als Single, in Keuschheit und Treue, demonstrieren. Andererseits müssen wir die bewiesene Hässlichkeit, Bekümmertheit und Schizophrenie eines Lebens demonstrieren, das sich der von Gott festgelegten Ordnung widersetzt.

Jenen, die es schwer finden, ihr Leben im Einklang mit den Geboten Gottes zu führen, müssen wir Hoffnung geben. Dafür können Beispiele von reuigen Katholiken aus der Vergangenheit und Gegenwart, die sich von einem sündigen Leben in Ehebruch, Scheidung und Sodomie bekehrten, sehr hilfreich sein.

Damit die Verbreitung dieser Irrtümer innerhalb der Kirche verhindert werden kann, wahre katholische Familien und Singles müssen den Papst, deren Bischöfe und auch die dafür zuständigen Dikasterien der Römischen Kurie anschreiben, um sie über häretische, halb-häretische oder gnostisch-geprägte Äußerungen von Geistlichen, sowie über Veranstaltungen mit einer solchen Agenda, die von Geistlichen oder Gruppen von Geistlichen organisiert werden, zu informieren.

Zwar stellen alle o.e. Maßnahmen Erziehungs- und Bildungsmittel dar. Unser Kampf richtet sich aber nicht nur gegen Ignoranz, sondern vor allem gegen Fürsten und Gewalten. Daher ist ein großes internationales Gebetsnetzwerk für das Erringen unseres Sieges unverzichtbar. Zweck dieses Netwerks ist es, eucharistische Anbetungen, Wallfahrten, Hochämter, Fürbitten- und Bußprozessionen zu organisieren, mit solchen Themen wie “Die Heiligkeit der Familie und der Ehe”, “Aufruf zur Keuschheit”, “Die Schönheit und das Glück eines keuschen Lebens”, “Die Nachfolge Christi im Familienleben”, “Büßen für Sünden gegen die Familie und Ehe”.

Am allerwichtigsten wäre es vielleicht, inbrünstig dafür zu beten, dass Gott seiner Kirche heilige Bischöfe und Päpste schenken mag. Diese Aufgabe sollte vor allem den Kindern übertragen werden, denn das Gebet der Unschuldigen, wie kein anderes den Himmel durchdringt.

2 Comments

Filed under Deutsch