«Veri Catholici»: Nowe Międzynarodowe Katolickie Stowarzyszenie

Czym jest «Veri Catholici»?

Poland«Veri Catholici », co oznacza po łacinie “Prawdziwi Katolicy”, jest nazwą własną międzynarodowego stowarzyszenia katolików, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na wezwanie Najczcigodniejszego Księdza Biskupa Athanasiusa Schneidera do zachowania odwiecznej Wiary nauczanej przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, którą przekazywano w Kościele katolickim w ciągu wieków.

Jesteśmy gorliwie oddani obronie doktryny objawionej przez Boga za pośrednictwem św. Pawła, Apostoła Pogan, Pierwszy List do Koryntian, rozdział 11, wersety 26-27, którą jest:

26: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

27: Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

(Tłumaczenie z tekstów Wulgaty.)

To słowa, w których jest wyrażona cała wiara w Jeden i Prawdziwy Kościół Chrystusowy w takiej mierze, w jakiej realna obecność Ciała Chrystusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza jest potwierdzona i przystępowanie do Niego jest obwarowane spełnieniem przez przyjmującego koniecznego warunku posiadania dyspozycji moralnej do przyjęcia Chrystusa Naszego Pana.

Oto prawdziwa Wiara Jednego Świętego i Apostolskiego Kościoła, założonego przez historyczną postać Chrystusa i wiernych w ciągu wszystkich wieków, w Magisterium o Słowie Wcielonym, Syna Bożego: Wiara, która łączy zgodność intelektu z wszystkimi prawdami objawionymi przez Chrystusa, Apostołów i Proroków wraz z odrzuceniem wszystkich grzechów i występków, w szczególności przeciw skromności, dziewictwu i czystości, poprzez praktykowanie pokuty.

Członkowie Stowarzyszenia publicznie dają wyraz osobistego przywiązania do istoty i ducha Stowarzyszenia i na miarę swoich możliwości wzajemnie współpracują w promowaniu celów.

Nasze Oficjalne Logo

Nasze Oficjalne Logo

Wszyscy katolicy mogą dołączyć do Stowarzyszenia jako jego członkowie, gdy dobrowolnie podzielają te cele poprzez powszechne utożsamianie się z nimi oraz zamieszczanie logo Stowarzyszenia z odnośnikiem do jego oficjalnego blogu, w przypadku posiadania mediów społecznościowych.

Cele Stowarzyszenia będą promowane przez sponsorowanie konferencji i rozpowszechnianie informacji w różnych formatach przez stronę internetową naszego Stowarzyszenia, by wzmocnić w wierze współbraci katolików, członków kleru, duchownych lub świeckich.

Leave a comment

Filed under Polski

If you are a true Catholic, leave a message to encourage to virtue...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.