Monthly Archives: February 2015

Biskup Athanasius Schneider: Walka z Nowym Gnostycyzmem

Bishop-Athanasius-Schneider

Od redakcji VeriCatholici.org Następujący artykuł jest własnym tłumaczeniem artykułu opublikowanego przez wydawcę OnePeterFive.com, wraz z całą zawartością. Oryginał w języku angielskim znajduje się pod tym odnośnikiem.

+ + +

Przypis redakcji: Po jego zdecydowanych słowach w wywiadzie udzielonym Polonia Christiana nawiązującego do pierwszej części Nadzwyczajnego Synodu na temat małżeństwa i rodziny, postanowiliśmy zasięgnąć porady Biskupa Athanasiusa Schneidera na temat konkretnych działań jakie katolicy mogą podjąć w czasie zamieszania w Kościele. W szczególności poprosiliśmy o radę jak wierni mogą przeciwdziałać heterodoksji i przeciwstawić się błędom (a przynajmniej niejasnościom), które wydają się być wprowadzane przez najwyższych dostojników Kościoła. Choć jego wskazówki są krótkie, to jednak głęboko przemyślane, i wytyczają nam dużo zadań jakie są do wykonania. W związku ze zbliżającym się synodem za niecałe osiem miesięcy, nie możemy trwonić więcej czasu.

 

To smutna prawda, że ​​jesteśmy w czasie wielkiego kryzysu w Kościele. Bóg jednak jest z nami. Zapytano mnie, co mogą zrobić wierni, aby zwalczać błędy rozpowszechniane w Kościele. Chciałbym odpowiedzieć podając następujące sugestie:

Musimy tworzyć grupy prawdziwych katolików pośród uczonych, rodzin i duchownych, którzy będą rozpowszechniać odważnie pełną prawdę katolicką, zwłaszcza o nauczaniu Kościoła na temat rodziny, porządku naturalnego i przykazań Bożych.

Aby osiągnąć powyższy cel musimy korzystać z wszystkich zasobów, które oferuje nam współczesny świat. Nie popadajmy w bezczynność, oczekując, że media rozpowszechnią wiadomości za nas. Nie oczekujmy aby każdy ks. proboszcz głosił je z ambony. Powinniśmy opanować korzystanie z nowych form mediów, które umożliwią nam przekazywanie Ewangelii i nauczania naszej Świętej Matki – Kościoła. Powinniśmy szerzyć nasze orędzie w Internecie poprzez publikowanie go na stronach internetowych, blogach i mediach społecznościowych.

Ponadto, nie możemy zapominać o współpracy z naszymi braćmi katolikami angażując się w bardziej tradycyjne sposoby przekazu. Powinniśmy organizować konferencje i sympozja na poziomie naukowym oraz na podstawie ich treści wydawać publikacje, dokumenty i książki, które będą punktem odniesienia dla poszerzenia naszej dyskusji.

Powinniśmy również utworzyć ruch rodzin katolickich, “domowych kościołów”, celem dawania świadectwa, obrony i głoszenia integralnej wiary i nauczania o rodzinie, małżeństwie i porządku naturalnym.

W tym niebezpiecznym dla nas czasie , musimy być odważni w demaskowaniu prawdziwie gnostyckiego i rewolucyjnego charakteru “planu Kaspera”, poprzez wykazywanie ciągłości doktryny Bożej o małżeństwie w nauczaniu i praktyce w ciągu dwóch tysięcy lat historii naszego Kościoła. Powinniśmy zainspirować wiernych przykładem świętych małżonków, rodzin, dzieci i młodzieży. W pierwszej kolejności należy pokazać prawdziwe piękno powołania do życia w małżeństwie, rodzinie, a w drugiej do życia w stanie bezżennym w czystości i wierności. Z drugiej strony, musimy wykazywać zewnętrzną brzydotę, brak prawdziwego szczęścia i schizofrenię w życiu godzącym w naturalny porządek ustanowiony przez Boga.

Aby dać nadzieję tym, którzy przeżywają trudności, ważne jest abyśmy ukazywali przykłady katolików pokutujących z czasów przeszłych i teraźniejszych. Tych którzy porzucili życie w grzechu cudzołóstwa, rozwodu, lub sodomii.

Aby przeciwstawić się błędom obecnie rozpowszechnianym, prawowici małżonkowie katoliccy, rodziny i osoby samotne powinny pisać do papieża, do biskupów i do właściwych dykasterii Kurii Rzymskiej, celem denuncjacji heretyckich, bliskich herezji i gnostyckich poglądów osób duchownych i wydarzeń promowanych przez osoby duchowne lub wspólnoty według wspomnianej agendy.

Powyższe środki służą nauczaniu i formacji. Jednak walka, którą toczymy jest z czymś więcej aniżeli tylko z ignorancją. Jest to walka przeciw zwierzchnością i władzom. Nie odniesiemy sukcesu jeśli nie zorganizujemy wielkiej narodowej i międzynarodowej sieci modlitewnej poprzez adorację eucharystyczną, pielgrzymki, uroczyste Msze Święte, błagalne i pokutne procesje z motywami przewodnimi, takimi jak “Świętość rodziny i małżeństwa”, “Powołanie do czystości”, “Piękno i szczęście życia w czystości”, “O naśladowaniu Chrystusa w życiu rodzinnym” i “Ekspiacja za grzechy przeciwko rodzinie i małżeństwu.”

Może najbardziej podstawowym obowiązkiem jest oddanie się przez nas żarliwej modlitwie, aby Bóg dał swemu Kościołowi świętych biskupów i świętych papieży. Taka modlitwa powinna być praktykowana zwłaszcza przez dzieci, ponieważ modlitwa niewinnych przenika niebiosa, jak żadna inna.

Leave a comment

Filed under Polski

Episcopul Athanasius Schneider: Lupta împotriva noului gnosticism

Bishop-Athanasius-Schneider

Notă Veri Catholici: În cele ce urmează redăm, în traducere proprie în limba română, un articol publicat inițial pe site-ul OnePeterFive.com. Originalul în limba engleză poate fi accesat aici.

+ + +

Nota editorului: În urma publicării interviului Episcopului Schneider cu Polonia Christiana, în care acesta vorbește, în termeni fermi și fără echivoc, despre Sinodul Episcopilor pe tema familiei din 2014, am luat contact cu Excelența Sa, rugându-l să ne ofere câteva sfaturi despre posibilele acțiuni concrete pe care credincioșii catolici le-ar putea întreprinde, în această perioadă de restriște prin care trece Biserica Catolică. Concret, am solicitat sfatul Excelenței Sale despre modul în care credincioșii ar trebui să se opună heterodoxiei și să abordeze erorile (sau, cel puțin, confuzia) care par să emaneze din gura unor prelați care fac parte din cele mai înalte eșaloane ale Bisericii. Cu toată brevitatea lor, sfaturile episcopului sunt foarte bine gândite, iar punerea lor în aplicare presupune o muncă asiduă. La doar opt luni câte ne mai despart de deschiderea lucrărilor următoarei sesiuni a Sinodului, nu ne rămâne deloc timp de pierdut.

 

Tristul adevăr este că, în vremurile noastre, Biserica trece printr-o criză majoră. Dar Dumnezeu este cu noi. M-ați întrebat cum ar putea lupta credincioșii împotriva erorilor care sunt răspândite astăzi în Biserică. Aș dori să vă răspund cu câteva sugestii:

Trebuie să creăm grupuri de adevărați catolici, de învățați, de familii și de membri ai clerului, care să răspândească cu curaj învățătura integrală despre adevărul Bisericii Catolice, cu precădere cea despre familie, despre natura [creației] și despre poruncile lui Dumnezeu.

Pentru a atinge acest țel, trebie să facem uz de toate resursele pe care ni le oferă lumea. Nimic nu ne silește să așteptăm ca mass media să disemineze acest mesaj. Nimic nu ne silește să așteptăm ca fiecare pastor să propovăduisacă de la amvon aceste adevăruri. Trebuie să adoptăm formulele oferite de noile medii [de comunicare], care ne permit să propovăduim Sfânta Evanghelie și învățăturile Sfintei noastre Mame, Biserica. Trebuie să transmitem acest mesaj prin internet, să-l publicăm pe site-urile noastre web, pe blogurile noastre și pe rețelele de socializare.

În același timp, nu trebuie nici să neglijăm să-i abordăm pe frații noștri catolici pe căi tradiționale. Trebuie să organizăm conferințe și simpozioane de nivel academic. Trebuie să ne folosim de acestea pentru a produce publicații, articole și cărți care să servească drept lucrări de referință, precum și pentru a lărgi discuțiile pe aceste teme.

De asemenea, trebuie să înființăm o mișcare a familiilor, a “bisericilor domestice”, care să dea mărturie și să propovăduiască credința integrală și doctrina despre familie, căsătorie și ordinea naturală.

În aceste vremuri periculoase, trebuie să avem curajul să punem în lumină caracterul evident gnostic și revoluționar al “agendei Kasper”, demonstrând în același timp continuitatea doctrinei divine despre căsătorie și modul în care a fost ea transpusă în practică de-a lungul celor două mii de ani de existență a Bisericii. Trebuie să-i inspirăm pe credincioși cu exemplele unor soți sfinți, ale unor familii sfinte și cu cele ale unor copii și adolescenți sfinți. Pe de o parte, trebuie să demonstrăm frumusețea căsătoriei, a vieții de familie și a vieții de celibatar în castitate și fidelitate. Pe de altă parte, trebuie să subliniem evidenta urâțenie, nefericire și schizofrenie a vieții trăite contrar ordinii stabilite de Dumnezeu.

Pentru a le putea da speranță celor care întâmpină dificultăți, este important să oferim exemplele unor catolici smeriți, din trecut și din prezent. Exemplul unora care s-au căit și care au abandonat o viață de adulter, divorț, sau sodomie.

Pentru a aborda erorile actualmente în curs de răspândire în Biserică, adevărații soți, adevăratele familii și persoane celibatare trebuie să-i scrie Papei, să le scrie episcopilor lor și să scrie Dicasteriilor competente ale Curiei Romane, aducându-le la cunoștință declarațiile eretice, semi-eretice sau gnostice venite din partea unor clerici, precum și desfășurarea unor manifestări care se încadrează pe această linie, organizate de membri ai clerului sau de grupuri de clerici.

Toate cele de mai sus reprezintă mijloace de educație și formare. Dar lupta în care ne-am angajat nu este îndreptată doar împotriva ignoranței, ci împotriva stăpânirilor și puterilor. Nu putem fi victorioși în lipsa unei rețele internaționale de rugăciune, al cărei scop este acela de organiza adorații euharistice, pelerinaje, Sfinte Liturghii solemne, procesiuni de mijlocire și de penitență, cu teme ca “Sfințenia familiei și căsătoriei”, “Chemarea la castitate”, “Frumusețea și fericirea unei vieți caste”, “Imitațiunea lui Cristos în viața de familie” și “Ispășirea păcatelor împotriva familiei și căsătoriei”.

Dar, poate mai mult decât orice, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu cu fervoare, pentru ca El să-i dăruiască Bisericii Lui episcopi și Papi sfinți. O astfel de rugăciune ar trebui spusă mai ales de către copii, căci nicio altă rugăciune nu penetrează cerul ca rugăciunea celor nevinovați.

 

Leave a comment

Filed under Română

Weihbishof Athanasius Schneider: Der Kampf gegen den neuen Gnostizismus

Bishop-Athanasius-Schneider

Anmerkung (Veri Catholici): Unsere eigene Deutsche Übersetzung des gesamten OnePeterFive-Beitrags folgt. Das englishe Original findet man hier.

+ + +

Anmerkung der Redaktion: Nach Erscheinen seines scharf formulierten Interviews mit Polonia Christiana über den ersten Teil der Familiensynode, baten wir Weihbischof Athanasius Schneider um seinen Rat hinsichtlich konkreter Maßnahmen, die Katholiken während dieser Zeit innerkirchlicher Aufruhr ergreifen können. Wir fragten ausdrücklich nach Mitteln, die den Gläubigen zur Verfügung stehen, um Heterodoxie zu bekämpfen und sich mit den Irrtümern (oder zumindest Verschleierungen) auseinanderzusetzen, die in letzter Zeit anscheinend von höchstrangigen Prälaten der katholischen Kirche geäußert wurden. Sein Rat ist zwar kurz, aber tief durchdacht und sieht eine ganze Menge Arbeit vor. Da die nächste Sitzung der Synode nur noch acht Monate entfernt ist, dürfen wir keine Zeit verschwenden.

 

Die traurige Wahrheit ist, dass wir in einer Zeit großer innerkirchlicher Krise leben. Gott is aber mit uns. Auf Ihre Frage nach den Irrtümer, die innerhalb der Kirche verbreitet werden, sowie den Mitteln für deren Bekämpfung, die den Gläubigen zur Verfügung stehen, darf ich mit einigen Vorschlägen antworten:

Wir müssen Gruppen von wahren Katholiken – von Gelehrten, Familien und Geistlichen – bilden, die die katholische Wahrheit und vor allem die Kirchenlehre über die Familie, die Natur [der Schöpfung] und die Gebote Gottes mutig verbreiten sollen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir von allen Ressourcen Gebrauch machen, die uns die Welt zur Verfügung stellt. Wir brauchen nicht darauf warten, dass die Medien diese Botschaft verbreiten. Wir brauchen nicht darauf warten, dass diese Wahrheiten von jedem individuellen Pastor von der Kanzel gepredigt werden. Wir sollen von den Neuen Medien Gebrauch machen, die uns erlauben, das Evangelium und die Lehre unserer heiligen Mutter, die Kirche, zu verbreiten. Wir sollen unsere Botschaft über das Internet, mittels unserer Webseiten, Blogs und “Social Media” verbreiten.

Dabei dürfen wir jedoch nicht versäumen, mit anderen Katholiken auch auf traditioneller Weise ins Gespräch zu kommen. Wir sollen Konferenzen und Symposien auf hohem akademischem Niveau organisieren. Diese Veranstaltungen können als Ausgangspunkt für Publikationen, Artikeln und Bücher dienen, die man als Nachschlagewerke und auch als Mittel zur Erweiterung dieser Diskussion nutzen kann.

Darüber hinaus sollen wir eine katholische Familienbewegung, eine Bewegung der “Hauskirchen” gründen, die sich damit befassen soll, den Gesamtglauben und die Kirchenlehre über die Familie und Ehe zu bezeugen, zu verteidigen und zu verbreiten.

In diesem gefährlichen Zeitalter müssen wir voller Mut den eindeutig gnostischen und revolutionären Charakter der “Kasper-Agenda” ans Licht bringen. Außerdem müssen wir die Kontinuität der von Gott empfangenen Kirchenlehre über die Ehe und ihre praktische Umsetzung im Laufe der 2000 Jahre langen Kirchengeschichte demonstrieren. Wir sollen Beispiele von heiligen Eheleuten, Familien, Kinder und Jugendliche geben, die die Gläubige beseelen sollen. Einerseits müssen wir die wahre Schönheit des ehelichen Lebens, der Familie und des Lebens als Single, in Keuschheit und Treue, demonstrieren. Andererseits müssen wir die bewiesene Hässlichkeit, Bekümmertheit und Schizophrenie eines Lebens demonstrieren, das sich der von Gott festgelegten Ordnung widersetzt.

Jenen, die es schwer finden, ihr Leben im Einklang mit den Geboten Gottes zu führen, müssen wir Hoffnung geben. Dafür können Beispiele von reuigen Katholiken aus der Vergangenheit und Gegenwart, die sich von einem sündigen Leben in Ehebruch, Scheidung und Sodomie bekehrten, sehr hilfreich sein.

Damit die Verbreitung dieser Irrtümer innerhalb der Kirche verhindert werden kann, wahre katholische Familien und Singles müssen den Papst, deren Bischöfe und auch die dafür zuständigen Dikasterien der Römischen Kurie anschreiben, um sie über häretische, halb-häretische oder gnostisch-geprägte Äußerungen von Geistlichen, sowie über Veranstaltungen mit einer solchen Agenda, die von Geistlichen oder Gruppen von Geistlichen organisiert werden, zu informieren.

Zwar stellen alle o.e. Maßnahmen Erziehungs- und Bildungsmittel dar. Unser Kampf richtet sich aber nicht nur gegen Ignoranz, sondern vor allem gegen Fürsten und Gewalten. Daher ist ein großes internationales Gebetsnetzwerk für das Erringen unseres Sieges unverzichtbar. Zweck dieses Netwerks ist es, eucharistische Anbetungen, Wallfahrten, Hochämter, Fürbitten- und Bußprozessionen zu organisieren, mit solchen Themen wie “Die Heiligkeit der Familie und der Ehe”, “Aufruf zur Keuschheit”, “Die Schönheit und das Glück eines keuschen Lebens”, “Die Nachfolge Christi im Familienleben”, “Büßen für Sünden gegen die Familie und Ehe”.

Am allerwichtigsten wäre es vielleicht, inbrünstig dafür zu beten, dass Gott seiner Kirche heilige Bischöfe und Päpste schenken mag. Diese Aufgabe sollte vor allem den Kindern übertragen werden, denn das Gebet der Unschuldigen, wie kein anderes den Himmel durchdringt.

2 Comments

Filed under Deutsch

Letter to Our Members: Vol. 1, N. 1.

Christ the King

« One is your Master, the Christ »
(Mt 23:10)

Speaking of what we call in English, “cafeteria Catholics” — those who pick and choose what they want to believe for the moment, while clinging to the name of “Catholic” — Dr. Alessandro Gnocchi explained, in his recent article in La Riscossa Cristiana (bold-facing added):

what is really going on is a war between Christ and the Antichrist on a scale never seen before, where the survival of the Catholic faith is at stake. I repeat: we are in a battle to preserve the Catholic faith, and all the battles being fought on various fronts, even those that are so important like moral truth, are only the terrain of confrontation in a war that is much deeper, involving metaphysics and religion. The most important thing in play is faith. But faith is preserved whole and intact or it is lost. You cannot preserve just parts of it according to taste or expediency.

(English Translation c/o Rorate Caeli / Francesca Romana)

This war between Christ and the spirit of the Antichrist, of which the beloved disciple, St. John, spoke of in his book, the Apocalypse, has been waged ever since the Ascension of Our Lord to the Right Hand of God the Father.  It is the War, whose drama fills the pages of history, and whose outcome will forever mark the destiny of mankind.  This is so, because Our Lord Jesus Christ is no mere philosopher or rabbi, He is the Eternal Word of the Father, Incarnate in time for the salvation of men and women and children of all times.  He is in Himself the revelation of God and thus His words, recorded faithfully and exactly in the Gospels and His teaching, expounded faithfully by the Apostles and Evangelists in the New Testament, establish forever the boundaries and limits of the Christian Faith.

For this reason, the glorious Seraphic Doctor, St. Bonaventure of Bagnoregio, in his Sermon, Christus Unus Omnium Magister, n. 5, given at the University of Paris more than 760 years ago, declared:

… the whole authentic Scripture and its preachers have their power of sight trained upon Christ, coming into the flesh, as upon the Foundation of the whole Christian Faith, according to that verse of the First Letter to the Corinthians, chapter 3:  According to the grace, which has been given to me, as a wise architect I have laid the foundationFor another foundation no one can lay, except that which has been laid etc..  For He is the foundation of the whole authentic doctrine, whether apostolic or prophetic, according to each Law, the new and the old.  On account of which there is said to the Ephesians, in chapter 2:  You have been built up upon the foundation of the Apostles and Prophets, with that most high cornerstone, Christ Jesus.  Therefore it is clear, that Christ is the Master of cognition according to the Faith, and this, inasmuch as He is the Way, according to His twofold advent, namely, in the mind, and in the flesh.

(Translation by the Franciscan Archive)

To oppose the teaching of Christ in anything, therefore, is no less a violation of the Catholic Faith as it is the proposal of an entirely new religion, which does not have Christ Jesus as its Founder, First Principle and Teacher.

For this reason, we members of the Association « Veri Catholici » find ourselves greatly encouraged and inspired by the recent words of Bishop Athanasius Schneider, who has called Catholics everywhere to action in order to preserve, protect, defend and propagate the eternal Faith taught by Our Lord.

We receive such a strong inspiration from Bishop Schneider’s words because of the truth of the teaching of Our One and True Master, Christ the Lord, who said to the Apostles and to the Bishops who receive consecration from their hands:  He who hears you, hears Me! (Luke 10:16), a saying which is verified when those same Apostles and Bishops handed down to posterity, in the Church, the same teaching which they had received from Our Blessed Savior (cf. 1 Corinthians 11:23).

After the example of Our Blessed Mother and the first disciples, we take our stand with great confidence at the side of such Bishops who hand down to us today, the very same identical Faith which the Apostles received from the lips of the Eternal Messiah, Jesus Christ. And, for this reason, we have confidence in obtaining the final victory in the war at hand, just as Our Lord promised us, when He Himself said, Have no fear little flock (Luke 12:32), because your Faith has conquered the world (cf. 1 John 5:4).  murillo_holy_family700x530This war, now inside the Church Herself, however, cannot be won by our passivity.  For just as the world would never had been redeemed by Christ’s supreme Sacrifice upon the Cross, if Our Blessed Mother did not consent to His Incarnation and, with St. Joseph’s assistance, nursed Him throughout His human childhood, so we today cannot be passive by-standers, but must do our very best to assist to the point of self-sacrifice, to battle the spirit of the Antichrist which has bared its head in the sight of the whole world.

For this reason, and especially because there are far too many Catholics who are content to stand on the side-lines and watch the battle unfold, we must make greater sacrifices than ordinary Catholics, if we are to assist the vast numbers of hundreds of millions of fellow believers, know more clearly and be more courageous in defending the everlasting faith of the Church.

Official Logo

Official Logo

We, as an association, make this commitment in our motto:  In testimonium fidei aeternae Christ Domini, that is, ” In testimony to the eternal Faith of Christ the Lord “, which is the way of saying in Latin, To give testimony to the eternal Faith taught by Christ.

We announce this commitment in our mission statement, which can be read on our front page in 8 languages.

But we need to incarnate this commitment in good works. First of all, the work of our website, Facebook page and Twitter account by which we make ourselves known to other Catholics. Second, through the content which we will distribute through out website.

We urge our members to share all our posts via Twitter and Facebook and their own personal blogs, since they are for the edification of all. By this means, Catholics everywhere will be strengthened in the Faith and have the opportunity to join with us in our holy work.

We propose to undertake some significant but small contributions to the fight for the faith, by means of soliciting, funding and distributing the clear teaching of the best clergy, so that through the voices of those who remain faithful, we might receive strength of spirit from Christ Our Lord.

But to do this will take funding.  Our new website cost about $300 USD, our logo $50 USD.  We have team of committed translators who have assisted us, either voluntarily at no cost, or for nominal fees, in the translation of our documents for our website.  We hope to assist local groups video-record and transcribe and publish talks and interviews with Cardinals and Bishops.  And we have currently have come to agreement with a talented and famous Catholic journalist to do these interviews.  We hope in the coming months to publish videos and text documents on our website, and are planning a 7 part Series on the 7 Sacraments, in which we will publish 7 interviews with prominent members of the Sacred Hierarchy, who can greatly encourage us all in the worthy and proper appreciation and reception of these Sacraments.

We hope, as an organization, to use these initial steps to grow our numbers to such an extent that we can organize and host conferences on the different continents and in different languages, as well as lobby the members of the Sacred Hierarchy, to encourage them to remain faithful to Christ.

For this reason, we ask our members to consider making a contribution to our efforts via a financial donation.  We have arranged with a USA non-profit, who in law is capable of assisting us,* to receive donations via Paypal (and credit-card) on-line.  You can either make a single donation, or make a donation which will automatically repeat each month.  Even a small donation from many members will be sufficient to begin our apostolic work, which we estimate will have a budget of $4000 USD in the next 6 months.

To make a donation, please click this image.  Your browser will be taken to the PayPal site of the USA non-profit, where you should be able to interact with PayPal’s system in any currency and language.

btn_donateCC_LG_global

____________________

*  The non-profit corporation is named, “Save Old St. Mary’s, Inc.”; it is a 501(c)(3) IRS recognized Massachusetts non profit corporation, whose mission is to promote the Catholic Faith.  Their fund:  Veri Catholici Fund is devoted exclusively to the religious and charitable works of the Veri Catholici Association.

3 Comments

Filed under English, Letter to Our Members

Bispo Athanasius Schneider: Lutando contra o Novo Gnosticismo

Bishop-Athanasius-Schneider

Nota do VeriCatholici.org: A seguinte tradução é nossa a partir do artigo por OnePeterFive.com em sua totalidade. A original em Inglês pode ser encontrada aqui.

+ + +

Nota do Editor do OnePeterFive.com: Seguindo sua forte regida entrevista com Polônia Christiana na passagem da primeira parte do Extraordinário Sínodo sobre Casamento e Família, fomos em busca do Bispo Athanasius Schneider para procurar sua orientação sobre ações concretas que os Católicos podem tomar durante este tempo tumultuado na Igreja. Nós especificamente pedimos seu conselho em que os fieis podem fazer para resistir a heterodoxia e tratar dos erros (ou pelo menos ofuscações) que parecem ser problemas futuros de alguns dos mais altos prelados da Igreja. Embora que seu conselho fosse breve, é profundamente atencioso, e nos oferece um ótimo trabalho a se fazer. No próximo encontro do Sínodo, a menos de menos oito meses, não há tempo a perder.

 

É uma triste verdade que estamos num tempo de grandes crises na Igreja. Deus está conosco, contudo. Você me perguntou o que os fieis podem fazer para combater os erros difundidos pela Igreja. Eu gostaria de responder com algumas sugestões:

Nós devemos criar grupos de verdadeiros católicos, estudantes, famílias e clérigos que irão propagar de forma corajosa as verdades Católicas, especialmente nos ensinamentos da Igreja sobre família, natureza e os mandamentos de Deus.

Para alcançar esse objetivo, nós devemos fazer uso de todos os recursos que o mundo moderno nos oferece. Nós não podemos ficar contidos esperando que a mídia divulgue essas mensagens. Nós não temos que esperar que cada pastor as pregue do púlpito. Devemos abraçar as novas formas da midiáticas que nos permitem propagar o Evangelho e os ensinamento de nossa Santa Mãe, a Igreja. Devemos levar nossa mensagem à internet, publicar em sites, blogs e mídias sociais.

Mas não devemos esquecer de engajar com nossos caros católicos de modos mais tradicionais. Devemos organizar conferências, simpósios a níveis escolares. Nós devemos usar esses para criar publicações, panfletos e livros que possam ser usados como uma referência e ampliar nossa discussão.

Nós devemos também criar um movimento de famílias católicas, de “igrejas domésticas”, para testemunhar, defender e propagar a fé integral e o ensinamento sobre família, casamento e a ordem da natureza.

Temos que nesse tempo perigoso, ser corajoso, em iluminar a verdadeira Gnóstica e revolucionária característica da “Kasper agenda” demonstrando continuidade da divina doutrina matrimonial e sua prática ao longo dos dois mil anos de história da nossa igreja. Devemos inspirar os fies com exemplos de maridos santos, famílias, filhos e adolescentes. Nós devemos demonstrar, de um lado, a beleza de uma conjugal, familiar, solteira vida na castidade e fidelidade. Do outro lado, temos que ressaltar a feiúra, infelicidade, a esquizofrenia de uma vida contra a ordem divinamente estabelecida.

Para dar esperança àqueles que estão tendo problemas, é importantes para nós darmos exemplos de católicos penitentes do passado do presente. Aqueles que se converteram de sua vida pecaminosa do adultério, divórcio e sodomia.

Para dirigir os erros atualmente sendo propagados, maridos católicos legítimos, famílias e pessoas solteiras tem que escrever para o Papa, e para seus bispos, e para os competentes dicastérios da Cúria Romana, notificando-os dos heréticos, semi-heréticos e Gnósticos pronunciamentos das pessoas eclesiais ou eventos com uma agenda parecida que estão sendo promovidas através de pessoas eclesiais ou grupos.

Todos esses são meios de educação e formação. Mas a batalha que combatemos é contra mais que a ignorância. É contra principados e potestades. Não pode ter êxito ao menos que organizemos uma grande nacional e internacional rede de oração através da Adoração da Eucaristia, peregrinações, Missas solenes, procissões de intercessão e penitência com temas como, “A Santidade da Família e do Casamento”, “O Chamado à Castidade”, “A Beleza e Felicidade de uma Vida Casta”, “A Imitação de Cristo na Vida Familiar”, a “Expiação Pelos Pecados Contra Família”.

Talvez o mais fundamental de todos, nós devemos rezar fervorosamente afim de que Deus dê a Sua Igreja santos bispos e santos papas. De tal forma deve ser a oração das crianças, por que a oração do inocente penetra o céu como nenhuma outra.

Leave a comment

Filed under Português

Reverendissimus Athanasius Schneider: « Bellando contra novos Gnosticos »

Bishop-Athanasius-Schneider

VeriCatholici.org notat: Textus exhortationis sequentis translatio nostra est ex articulo integro de situ OnePeterFive.com. Textum originalem anglice legi potes inde.

+ + +

Nota Editoris de OnePeterFive.com:  In tempore sequente interpellationem factam a libello quotidiano « Polonia Christiana », post partem primam Synodi Extraordinari super Matrimonium ac Familiam, consilium et prudentiam in respectu actionum realium quae Catholici infra tempus turbationis intra Ecclesia a Epsicopo Athanasio Schneiderensis petivimus.  Consilium eius in specie requisivimus super quid fideles facere potuerint ad resistendam heterodoxiam et ad respuendas errores (seu ad minus obfuscationes)  quae tunc ex oribus praelatorum in Ecclesia summorum exsurgere vidissent.  Mediante brevi consilio suo, qui est profunde sentiens, hortationem ad multum opus habemus.  Conventu proxima Synodi mensibus octis in futuro, nullum tempus ad perdendum est.

 

Veritas tristis est quod in tempore magnae crisis sumus in Ecclesia.  Deus tamen nobiscum est.  Vos me quaesivistis quid fideles facere possint ad propugnandum errores diffundentes super Ecclesiam.  Mihi placet respondere cum aliquibus suggestionibus:

Nobis parvulas greges verorum Catholicorum creare oportet scholarium familiarum clericorumque qui audaciter diffundant veritatem plenam catholicam, in specie in respectu doctrinarum Ecclesiae super familiam, super naturam, et super Dei mandata.

Pro medio ad istam metam, omnibus fontibus offertis ad nos a saeculo moderno uteri oportet nobis.  Adstricti non sumus ad expectanda media communicationis qua eas veritates diffundant.  Omnem pastorem singulum exspectare non debemus qui eas praedicent ex rostro in ecclesia.  Formas novas mediorum apprehendere debeamus quae nos liceant ut Evangelium ac doctrinas Sanctae Matris Ecclesiae diffundamus.  Adnuntiationem nostram adferre debeant in retibus, in luce edere in sitibus retium, in bloggis et in mediis socialibus.

Sed non oblivisci debeamus interactionum cum paribus Catholicis in modis magis consuetudinalibus.  Symposia et conventiones disponere debeamus pro statu scholari.  Eis uteri debeamus ad creandas publicationes, investigationes et libros quae pro referentia nostra et pro magnificatione comprehensionis nostrae uteri possint.

Associationes motivas familiarum catholicarum creare debeant ac ecclesiarum domesticarum ad dandum testimonium et ad defensionem ac diffusionem fidei integrae et doctrinae super familiam matrimonium ordinemque naturae.

In hoc tempore periculoso, audaces esse debeamus ad ostensionem characteris gnosticae et rebellis « Agendorum Kasperensium », cum nobis demonstrantibus continuitatem doctrinam divinam de matrimonio et usum eius per duobus millibus annis storiae nostrae Ecclesiae.  Cum exemplis sanctorum ac sanctarum, virorum ac mulierum, familiarum ac filiorum filiarumque et iuvenum ad fideles inspirationes dare debeamus.  Autem, indicare nobis oportet deformitatem monstratam, infelicitatem ac schizophreniam istae vitae conductae contra ordinem divine institutam.

Ad dandam spem ad eos qui agonizent, momenti magni est nobis exempla catholicorum paenitentium praeteriti et praesentis temporis.  Ei qui ex vita peccatrice in adulterio divortio sodomiaeque conversi sunt.

Ad errores hodiernas diffusas indicandas, veri Catholici viri, familiae ac personae singulae litteras scribere debeant ad papam ac ad antistes suos ac ad dicasteria competentes Curiae Romanae, eis referentes materias haereticas semi-haereticas seu expressiones gnosticas dictas a personis ecclesiasticis seu eventus promoventes talia agenda conductas a personis seu circulis ecclesiasticis.

Ecce ista omnes media sunt educationis et informationis.  Sed bellum nostrum magis est quam contra ignorantiam.  Est contra principalitates et potentias.  Victoria non erit nisi retem magnam nationalium et internationalium supplicationum non organizemus per adorationem eucharisticam, peregrinationes, missas solennes, processiones suffragares ac paenitentiales sub thematis similibus ad « Sanctitas Familiae et Matrimonii », « Vocatio Castitatis » « Pulcritudo et Felicitas Vitae castae », « Imitatio Christi in Vita familiari » et « Expiatio pro peccatis contra familiam et matrimonium ».

Forsan, maxime fundamentalis apud omnia, ferventer oraremus ut Deus Ecclesiae suae det episcopos sanctos et papae sancti.  Talis orationes a parvulis specialiter orari debent quoniam orationes innocentium caelos penetrant in modo simili non-alio.

Leave a comment

Filed under Latine

Monseigneur Athanasius Schneider et la lutte contre le Nouveau Gnosticisme

Bishop-Athanasius-Schneider

VeriCatholici.org souligne: le texte qui suit est notre traduction intégrale de l’article de OnePeterFive.com.  L’original en anglais peut être lu ici.

+ + +

 

Notes de léditeur de 1Peter5: Après son interview mordante à Polonia Christiana qui suivit immédiatement la première partie du Synode Extraordinaire sur le Mariage et la Famille, nous avons approché lévêque Athanase Schneider pour qu’il nous propose des actions concrètes que les catholiques pourraient saisir dans cette ère de confusion qui règne au sein de l’Église. En particulier, nous avons demandé son opinion sur ce que les fidèles devraient faire pour sopposer à l’hétérodoxie et combattre les erreurs (ou quand même les aveuglements) qui semblent être introduits par aucuns des hauts prélats de l’Église. Son conseil, bien que succinct, est très réfléchi, et nous donne beaucoup de travail à faire. Le prochain Synode se réunira en moins de huit mois: il ny a pas de temps à perdre.

 

Le fait que nous sommes dans un temps de grande crise pour lÉglise est une triste vérité. Cependant, Dieu est avec nous. Vous m’avez demandé comment les fidèles peuvent combattre les erreurs qui se propagent dans l’Église. Je répondrai en vous donnant quelques conseils:

Nous devons créer des groupes de vrais catholiques, de savants, de familles et de clercs qui répandent avec courage la vérité catholique intégrale, en particulier en ce qui concerne les enseignements de l’Église sur la famille, sur la nature et sur les commandements de Dieu.

Pour atteindre ce but, nous devons utiliser toutes les ressources que le monde moderne nous offre. Nous ne pouvons pas attendre que les médias diffusent ces messages. Nous ne pouvons pas attendre que chaque pasteur prêche en chaire. Nous devons tirer parti des différentes formes que les nouvelles technologies nous offrent pour diffuser l’Évangile et les enseignements de notre Sainte Mère l’Église. Nous devons transmettre notre message sur l’Internet, sur les sites, sur les blogs, sur les réseaux sociaux.

Mais, en même temps, nous ne devons pas oublier de nous engager avec nos frères catholiques de manière plus traditionnelle. Nous devons organiser des conférences et des symposiums au niveau académique et les utiliser pour créer des publications, des articles et des livres qui puissent être utilisés comme sources de discussion et élargir le débat.

Nous avons également besoin de créer un mouvement de familles catholiques, ou « églises domestiques », pour le témoignage, la défense et la propagation de la foi et de la doctrine intégrale sur la famille, le mariage et l’ordre naturel.

Dans ces temps si dangereux, nous devons avoir le courage de dénoncer le caractère vraiment gnostique et révolutionnaire de l’ « Agenda Kasper » en montrant la continuité de la doctrine divine sur le mariage et sa pratique tout au long des deux mille ans de l’histoire de notre Église. Nous devons inspirer les fidèles avec des exemples de saints maris, familles, enfants et adolescents. Nous devons montrer, d’une côté, l’authentique beauté de la vie conjugale, familiale ou individuelle fondée sur la chasteté et la fidélité; d’un autre côté, il faut souligner la laideur, la tristesse et la schizophrénie de la vie vécue contre l’ordre établi par Dieu.

Pour insuffler l’espoir chez ceux qui se battent, il est important de leur donner des exemples de catholiques repentis qui se sont convertis – dans le passé et dans le présent – de leur vie de péché dans un état d’adultère, dans le divorce ou dans la sodomie.

Pour faire face aux erreurs qui se propagent, les maris, les familles et les individus vraiment catholiques devraient écrire au pape, à ses évêques et aux dicastères compétents de la Curie romaine, en dénonçant les déclarations hérétiques, semi-hérétiques ou gnostiques des membres du clergé ou les événements dont le but est celui de les propager et qui sont promus par le clergé, individuellement ou en groupe.

Ceux-ci sont des outils pour l’éducation et la formation. Mais la bataille que nous menons est dirigé contre quelque chose bien pire que l’ignorance: elle se dirige contre les principautés et les puissances. Nous ne pouvons pas réussir si nous n’organisons pas un grand réseau national et international de prière à travers l’adoration eucharistique, les pèlerinages, les messes solennelles, les processions de pénitence et d’intercession avec des thèmes tels que « La sainteté de la famille et du mariage », « La vocation à la chasteté », « La beauté et le bonheur d’une vie chaste », « L’imitation du Christ dans la vie de famille » et « L’expiation des péchés contre la famille et le mariage. »

Et peut-être ce qui est plus important est de prier avec ferveur pour que Dieu donne à son Eglise de saints évêques et des papes saints. Cette prière doit être récitée en particulier par les enfants, parce que les prières des innocents pénètrent le ciel plus que toutes les autres.

Leave a comment

Filed under Français

El Obispo Athanasius Schneider: La batalla contra el Nuevo Gnosticismo

Bishop-Athanasius-Schneider

VeriCatholici.org especifica: El siguiente texto es nuestra traducción integral del artículo de OnePeterFive.com. Se puede leer el original inglés aquí.

+ + +

 

Notas del editor de 1Peter5: Después de su mordaz entrevista a Polonia Christiana que apareció inmediatamente después de la primera parte del Sínodo Extraordinario del Matrimonio y la Familia, nos dirigimos al Obispo Atanasio Schneider para que nos sugiriera acciones concretas que los católicos puedan emprender en esta época de confusión que reina en la Iglesia. En particular, le pedimos su opinión acerca de lo que deberían hacer los fieles para oponerse a la heterodoxia y combatir los errores (o cuando menos los ofuscamientos) que – al parecer – están siendo introducidos por algunos de los más altos prelados de la Iglesia. Su consejo, aunque es sucinto, también es ponderado, y nos recomienda mucho trabajo para hacer. No hay tiempo para perder, pues el próximo Sínodo se reúne dentro de ocho meses.

 

El que nos encontremos en una época de grande crisis para la Iglesia es una triste realidad. Sin embargo, Dios está con nosotros. Me habéis preguntado qué pueden hacer los fieles para combatir los errores que se están difundiendo por la Iglesia. Quisiera contestar brindándoos algunas sugerencias:

Debemos crear grupos de verdaderos católicos, estudiosos, familiares y clérigos que difundan con valentía la totalidad de la verdad católica, especialmente en lo que se refiere a las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia, la naturaleza y los mandamientos de Dios.

Para alcanzar este objetivo debemos utilizar todos los recursos que el mundo moderno nos ofrece. No podemos limitarnos a esperar que los medios de comunicación difundan estos mensajes. No podemos esperar que cada pastor los predique desde el púlpito. Tenemos que aprovechar las distintas formas que las nuevas tecnologías nos brindan para permitirnos difundir el Evangelio y las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Debemos introducir nuestro mensaje en la Internet, publicarlo en las webs, en los blogs, en las redes sociales.

Pero, al mismo tiempo, no debemos olvidar de comprometernos, junto a nuestros hermanos católicos, de formas más tradicionales. Debemos organizar conferencias y simposios a nivel académico y utilizarlos para crear publicaciones, artículos y libros que puedan ser utilizados como fuentes de discusión, ampliando el debate.

También debemos crear un movimiento de familias católicas, o “iglesias domésticas”, para el testimonio, la defensa y la difusión de la fe integral y las enseñanzas acerca de la familia, el matrimonio y el orden natural.

En estos tiempos tan peligrosos, tenemos que ser valientes en denunciar el carácter realmente gnóstico y revolucionario de la “Agenda Kasper”, mostrando la continuidad de la divina doctrina sobre el matrimonio y su práctica durante los dos mil años de la historia de nuestra Iglesia. Debemos inspirar a los fieles con ejemplos de santos maridos, familias, hijos y adolescentes. Debemos mostrar, por un lado, la auténtica belleza de una vida nupcial, familiar o individual fundamentada en la castidad y la fidelidad; por el otro lado, debemos destacar la fealdad, la infelicidad y la esquizofrenia de una vida llevada en contra del orden establecido por Dios.

Para infundir esperanza a los que están luchando, es importante brindarles ejemplos de católicos arrepentidos del pasado y del presente: personas que se han convertido de su vida pecaminosa en el adulterio, como divorciados o en la sodomía.

Para abordar los errores que se están difundiendo, los maridos, las familias y los individuos verdaderamente católicos deben escribir al Papa, a sus obispos y a los dicasterios competentes de la Curia Romana, señalándoles las declaraciones heréticas, semi-heréticas o gnósticas de los miembros del clero o los eventos que tienen el objetivo de difundirlas y son promovidos por eclesiásticos, tanto particulares como en grupo.

Éstos son instrumentos de educación y formación. Pero la batalla que estamos combatiendo se dirige contra algo superior a la ignorancia: se dirige contra los principados y las potestades. No puede tener éxito si no organizamos una extensa red de oración nacional e internacional a través de la adoración eucarística, los peregrinajes, las misas solemnes, las procesiones penitenciales y de intercesión con temas como “La santidad de la familia y el matrimonio”, “La vocación a la castidad”, “La belleza y la felicidad de una vida casta”, “La imitación de Cristo en la vida familiar” y “La expiación de los pecados contra la familia y el matrimonio”.

Y a lo mejor lo más importante es orar fervientemente para que Dios pueda dar a Su Iglesia a santos obispos y santos Papas. Esa oración debería ser rezada especialmente por los niños, pues las oraciones de los inocentes penetran el cielo con más eficacia que las demás.

2 Comments

Filed under Español

Il Vescovo Athanasius Schneider e la battaglia contro il Nuovo Gnosticismo

Bishop-Athanasius-Schneider

VeriCatholici.org puntualizza: il testo che segue è la nostra traduzione integrale dell’articolo di OnePeterFive.com. L’originale inglese può essere letto qui.

+ + +

Note del redattore di 1Peter5: Dopo la sua mordace intervista a Polonia Christiana che ha seguìto immediatamente la prima parte del Sinodo Straordinario sul Matrimonio e sulla Famiglia, abbiamo avvicinato il Vescovo Athanasius Schneider perché potesse suggerire azioni concrete che i Cattolici possano intraprendere in questa epoca di confusione regnante all’interno della Chiesa. In particolare, abbiamo chiesto il suo parere su cosa i fedeli dovrebbero fare per opporsi all’eterodossia e combattere gli errori (o almeno gli offuscamenti) che sembrano essere introdotti da alcuni dei più altri prelati della Chiesa. Il suo consiglio, pur essendo succinto, è molto ponderato, e ci assegna un bel po’ di lavoro da fare. Il prossimo Sinodo si riunirà tra meno di otto mesi: non c’è tempo da perdere.

Il fatto che ci troviamo in un’epoca di grande crisi per la Chiesa è una triste verità. Tuttavia, Dio è con noi. Mi avete chiesto cosa possono fare i fedeli per combattere gli errori che si stanno diffondendo all’interno della Chiesa. Vorrei rispondere dandovi alcuni suggerimenti:

Dobbiamo creare gruppi di veri cattolici, studiosi, famiglie e chierici che diffondano coraggiosamente la verità cattolica integrale, specialmente per quanto riguarda gli insegnamenti della Chiesa sulla famiglia, sulla natura e sui comandamenti di Dio.

Per raggiungere questo fine dobbiamo utilizzare tutte le risorse che il mondo moderno ci può offrire. Non possiamo limitarci ad aspettare che i media diffondano questi messaggi. Non possiamo aspettare che ogni pastore li predichi dal pulpito. Dobbiamo sfruttare le varie forme che le nuove tecnologie ci offrono per permetterci di diffondere il Vangelo e gli insegnamenti della nostra Santa Madre Chiesa. Dobbiamo portare il nostro messaggio su Internet, pubblicarlo sui siti, sui blog, sulle reti sociali.

Ma, allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare di impegnarci insieme ai nostri fratelli cattolici in modi più tradizionali. Dobbiamo organizzare conferenze e simposi a livello accademico e utilizzarle per creare pubblicazioni, articoli e libri che possano essere usati come spunti di discussione, ampliando il dibattito.

Dobbiamo anche creare un movimento di famiglie cattoliche, o “chiese domestiche”, per la testimonianza, la difesa e la diffusione della fede integrale e degli insegnamenti sulla famiglia, sul matrimonio e sull’ordine naturale.

In questi tempi così pericolosi, dobbiamo essere coraggiosi nel denunciare il carattere realmente gnostico e rivoluzionario dell’“Agenda Kasper”, dimostrando la continuità della divina dottrina sul matrimonio e della sua pratica durante i duemila anni della storia della nostra Chiesa. Dobbiamo ispirare i fedeli con esempi di santi mariti, famiglie, figli e adolescenti. Dobbiamo mostrare, da una parte, l’autentica bellezza di una vita sponsale, familiare o individuale improntata alla castità e alla fedeltà; dall’altra, dobbiamo mettere in risalto la bruttezza, l’infelicità e la schizofrenia di una vita condotta contro l’ordine stabilito da Dio.

Per infondere speranza in quanti stanno combattendo, è importante dar loro esempi di cattolici pentiti del passato e del presente: persone che si sono convertite dalla loro vita peccaminosa in stato di adulterio, come divorziati o nella sodomia.

Per affrontare gli errori che si stanno diffondendo, i mariti, le famiglie e le singole persone veramente cattoliche devono scrivere al Papa, ai loro vescovi e ai dicasteri competenti della Curia Romana, segnalando loro le dichiarazioni eretiche, semi-eretiche o gnostiche del membri del clero o gli eventi che hanno come obiettivo la loro diffusione e che vengono promossi dagli ecclesiastici, singolarmente o in gruppo.

Tutti questi sono strumenti di educazione e formazione. Ma la battaglia che stiamo combattendo si dirige contro qualcosa di ben superiore all’ignoranza: si dirige contro i principati e le potestà. Non può avere successo se non organizziamo una grande rete nazionale e internazionale di preghiere attraverso l’adorazione eucaristica, i pellegrinaggi, le messe solenni, le processioni penitenziali e di intercessione con temi come “La santità della famiglia e del matrimonio”, “La vocazione alla castità”, “La bellezza e la felicità di una vita casta”, “L’imitazione di Cristo nella vita familiare” e “L’espiazione dei peccati contro la famiglia e il matrimonio”.

E forse la cosa più importante di tutte è pregare ferventemente affinché Dio possa dare alla Sua Chiesa santi vescovi e santi Papi. Tale preghiera dovrebbe essere recitata specialmente dai bambini, perché le preghiere degli innocenti penetrano il cielo come nessun’altra.

 

Leave a comment

Filed under Italiano

«Veri Catholici»: Nowe Międzynarodowe Katolickie Stowarzyszenie

Czym jest «Veri Catholici»?

Poland«Veri Catholici », co oznacza po łacinie “Prawdziwi Katolicy”, jest nazwą własną międzynarodowego stowarzyszenia katolików, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na wezwanie Najczcigodniejszego Księdza Biskupa Athanasiusa Schneidera do zachowania odwiecznej Wiary nauczanej przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, którą przekazywano w Kościele katolickim w ciągu wieków.

Jesteśmy gorliwie oddani obronie doktryny objawionej przez Boga za pośrednictwem św. Pawła, Apostoła Pogan, Pierwszy List do Koryntian, rozdział 11, wersety 26-27, którą jest:

26: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

27: Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

(Tłumaczenie z tekstów Wulgaty.)

To słowa, w których jest wyrażona cała wiara w Jeden i Prawdziwy Kościół Chrystusowy w takiej mierze, w jakiej realna obecność Ciała Chrystusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza jest potwierdzona i przystępowanie do Niego jest obwarowane spełnieniem przez przyjmującego koniecznego warunku posiadania dyspozycji moralnej do przyjęcia Chrystusa Naszego Pana.

Oto prawdziwa Wiara Jednego Świętego i Apostolskiego Kościoła, założonego przez historyczną postać Chrystusa i wiernych w ciągu wszystkich wieków, w Magisterium o Słowie Wcielonym, Syna Bożego: Wiara, która łączy zgodność intelektu z wszystkimi prawdami objawionymi przez Chrystusa, Apostołów i Proroków wraz z odrzuceniem wszystkich grzechów i występków, w szczególności przeciw skromności, dziewictwu i czystości, poprzez praktykowanie pokuty.

Członkowie Stowarzyszenia publicznie dają wyraz osobistego przywiązania do istoty i ducha Stowarzyszenia i na miarę swoich możliwości wzajemnie współpracują w promowaniu celów.

Nasze Oficjalne Logo

Nasze Oficjalne Logo

Wszyscy katolicy mogą dołączyć do Stowarzyszenia jako jego członkowie, gdy dobrowolnie podzielają te cele poprzez powszechne utożsamianie się z nimi oraz zamieszczanie logo Stowarzyszenia z odnośnikiem do jego oficjalnego blogu, w przypadku posiadania mediów społecznościowych.

Cele Stowarzyszenia będą promowane przez sponsorowanie konferencji i rozpowszechnianie informacji w różnych formatach przez stronę internetową naszego Stowarzyszenia, by wzmocnić w wierze współbraci katolików, członków kleru, duchownych lub świeckich.

Leave a comment

Filed under Polski